Accssibilitat

En compliment del que disposa la legislació vigent, treballem per millorar l'accessibilitat de la seu electrònica de la Secretaria d'Estat de Comerç.

Així, totes les pàgines d'aquest lloc d'Internet (sede.comercio.gob.es) compleixen els punts de verificació de prioritat 1 i 2 (adequació de nivell AA), definits en l'especificació de Pautes d'accessibilitat al contingut a la web (WCAG ) per Icona d'accés a web externa la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI ) del Icona d'accés a web externaWorld Wide Web Consortium (W3C).

La major part de la informació del portal es troba en format XHTML (llenguatge de marcatge d'hipertext extensible) estàndard, que és accessible per a tots els usuaris. Això no obstant, l'usuari del portal pot trobar-hi altres formats. Es pot accedir a la informació inclosa en aquests formats com es descriu tot seguit:

Format PDF: Hi ha molts documents en format “Portable Document Format”, que s'empra generalment per preservar el contingut i la composició de documentació i publicacions impreses. Per poder visualitzar els documents PDF (extensió .pdf) cal utilitzar un lector PDF. Es poden trobar lectors de PDF a la pàgina de la Fundació de Programari Lliure d'Europa (FSFE), i també podeu fer servir el lector Adobe Acrobat Reader®. Ambdós es baixen de manera gratuïta des dels seus respectius llocs web; tot i que l'enllaç de la FSFE és comercialment neutre, ja que és una entitat sense ànim de lucre.

Format Excel: Part de la documentació està en format Microsoft Excel® (extensions .xls, .csv) i pot ser visualitzada directament si es té Microsoft Excel instal•lat a l'ordinador. Per a les persones que no tinguin aquest programari, Microsoft ofereix un visor gratuït de documents Excel, que es baixa des de la pàgina d'Excel Viewer. També es pot utilitzar el visor gratuït de documents Excel (Calc) que es troba a http://www.openoffice.org/es/producto/calc.html de l'Apache Software Foundation, entitat sense ànim de lucre orientada a la creació de programari lliure. En el cas dels fitxers de dades estadístiques publicades en format .csv, consulteu les recomanacions de visualització dels fitxers CSV (valors separats per coma).

Format PowerPoint
: Al lloc web també hi ha documents en format Microsoft Power Point® (extensions .ppt, .pps) i que es poden visualitzar directament amb qualsevol versió de Microsoft PowerPoint instal•lada a l'ordinador. A la pàgina de Power Point Viewer, Microsoft també ofereix un visor gratuït de documents PowerPoint de baixada gratuïta. També es pot utilitzar el visor gratuït de documents Power Point (Impress) que es troba a http://www.openoffice.org/es/producto/impress.html de l'Apachee Software Foundation, entitat sense ànim de lucre orientada a la creació de programari lliure.

Format ZIP: Els documents ZIP (extensió .zip) s'obren amb el programa de compressió i descompressió d'arxius WinZip®, tot i que també hi ha altres programes similars que suporten aquest mateix format. En el cas que no es tingui aquest programari, es pot descarregar una versió d'avaluació de WinZip

En el futur, i com a política d'actualització, es revisaran i adaptaran els continguts d'aquest lloc d'Internet en consonància amb tota nova versió de les directrius sobre l'accessibilitat del contingut de la xarxa que dugui a terme el Consorci World Wide Web (W3C).

No obstant això, som conscients que la mera satisfacció d'aquests criteris no garanteix per ella mateixa un accés fàcil a tots els nostres continguts. Per això, us convidem a enviar-nos els vostres comentaris i suggeriments a través del formulari creat a aquest efecte.

Tecles d'accés ràpid (Accesskey)

Hi ha l'opció d'accedir als continguts d'ajuda a la navegació a través de tecles d'accés ràpid o acceskey.

L'ús d'aquesta eina dependrà del navegador i del sistema operatiu de l'usuari. Segons el navegador, les combinacions de tecles més freqüents són les següents:

  • INTERNET EXPLORER: alt + tecla + enter
  • NETSCAPE: alt + tecla
  • MOZILLA: alt + tecla
  • OPERA: majúscules + esc + tecla

Les tecles d'accés ràpid són:

  • Tecla 7: Mapa de navegació
  • Tecla 8: Sobre l'accessibilitat
  • Tecla L: Avís Legal